Regulamin projektu "Licencja za feedback"

Regulamin projektu "Licencja za feedback"

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się projekt pod nazwą „Licencja za feedback”. 

2. Organizatorem Projektu jest MindLab sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. Limanowskiego 31/15 o kapitale zakładowym w wysokości 75 000 zł w całości wpłaconym. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieściu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343028, REGON 120222443, NIP 6792884488, zwana dalej Organizatorem. 

3. Projekt nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

4. Zasady udziału w Projekcie są uregulowane w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Celem Projektu jest rozwój i ulepszanie gry szkoleniowej „Efekt: Zmiana” na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych.

6. W ramach Projektu Organizator udostępnia bezpłatną licencję w wersji Solo wybranym uczestnikom, którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.

7. Projekt trwa do dnia  31.12.2021.


§ 2. Warunki uczestnictwa w Projekcie

1. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu Uczestnika do Projektu należy do Zarządu spółki MindLab.

2. Projekt jest przeznaczony wyłącznie dla Uczestników, którzy są trenerami w organizacjach zatrudniających minimum 500 pracowników.

3. Udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Programie. 

4. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:
a) Zatrudnienie lub stała współpraca z organizacją zatrudniającą minimum 500 pracowników.
b) Rejestracja poprzez formularz na stronie www.efekt-zmiana.com

5. Wysyłając zgłoszenie wzięcia udziału w Projekcie, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na brzmienie Regulaminu.


§3. Zgłoszenie udziału w Projekcie

1. Rejestracja Zgłoszenia on-line następuje za pomocą wypełnienia formularza na stronie www. efekt-zmiana.com 

2. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Dane osobowe Uczestnika Projektu w postaci imienia i nazwiska, numeru kontaktowego, adresu e-mail oraz firmy, w której jest zatrudniony lub z którą na stałe współpracuje.
b) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Mindlab Sp. z o.o.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Projektu, złożone poprzez zaznaczenie stosownego pola Zgłoszenia.

3. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń. 

4. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające nieprawdziwe dane nie uprawniają do udziału w Projekcie. 


§4. Warunki przyznania Licencji Solo

1. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, który pozytywnie przejdzie proces weryfikacji Zgłoszenia w celu ustalenia terminu szkolenia trenerskiego (Train the Trainer – TTT) w zakresie prowadzenia gry „Efekt: Zmiana”.

2. Uczestnik otrzyma od Organizatora 20 tokenów do gry “Efekt: Zmiana”, pozwalających przeszkolić 20 osób (1 token = 1 osoba szkolona). Dodatkowo Organizator przyzna Uczestnikowi bezpłatną, ograniczoną licencję na grę „Efekt: Zmiana”, po spełnieniu poniższych warunków:

Uczestnik musi pozytywnie przejść proces certyfikacji MindLab, gwarantujący, że Uczestnik jest w stanie samodzielnie przeprowadzić szkolenie za pomocą gry “Efekt: Zmiana”
Uczestnik przeprowadzi szkolenie, wykorzystując dowolną liczbę z otrzymanych tokenów.
Uczestnik przekaże Organizatorowi wypełnioną przez siebie ankietę oraz ankiety wypełnione przez uczestników w liczbie równej wykorzystanym tokenom.
Uczestnik lub zatrudniająca go Organizacja podpisze umowę licencyjną.
Uczestnik otrzyma Licencję tylko w przypadku, gdy jest pierwszą osobą w zatrudniającej go Organizacji, która ma tę licencję uzyskać.

3. Uczestnik ma prawo do zakupu w dowolnym momencie licencji w wersji Team lub No Limit.

4. Licencja Solo przyznana Uczestnikowi w myśl przedmiotowego Regulaminu nie podlega podatkowi dochodowemu.


§5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Projektu spełniają warunki określone w Regulaminie. 

 

l

Preloader