Moc konfliktu, czyli jak budować porozumienie

Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, spotykają się różne postawy, poglądy czy wartości. Gdy są one mocno zróżnicowane, istnieje ryzyko pojawienia się konfliktu. Warto wiedzieć, jak można wykorzystać sytuację konfliktową do budowania porozumienia czy poprawy relacji.

Najczęściej konflikt uważamy za coś niepożądanego, coś, co trzeba za wszelką cenę unikać. Budzi on negatywne skojarzenia i emocje. Takie nastawienie może nie sprzyjać konstruktywnemu funkcjonowaniu w sytuacji konfliktu. Może skłaniać do ucieczki lub walki i przeszkadzać w racjonalnym działaniu. Chcemy zachęcić Państwa do rewizji Waszego sposobu postrzegania konfliktu i próby zmodyfikowania go w kierunku konstruktywnego działania, które przyniesie Państwu wymierne korzyści w sferze zawodowej i prywatnej.

Przygotowaliśmy dla Państwa warsztat, podczas którego:

 • wyjaśnimy, czym jest i jak powstaje konflikt,
 • omówimy możliwe źródła występowania konfliktów i zastanowimy się, w jaki sposób możemy ograniczyć ryzyko pojawienia się sytuacji konfliktowej,
 • przyjrzymy się też strategiom, jakie można zastosować w rozwiązywaniu konfliktów, a także pogłębimy wiedzę na temat zachowań charakterystycznych dla danej strategii oraz wynikających z nich konsekwencji,
 • w sposób praktyczny będziemy doskonalić umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Wartością udziału w szkoleniu jest zdobycie fundamentalnych kompetencji z obszaru konfliktu, dzięki którym bardziej świadomie i konstruktywnie będziecie Państwo podchodzić do sytuacji konfliktowej, rozumiejąc że:

 • pojawienie się konfliktu w naturalny sposób wskazuje słabe strony osób czy organizacji, np. złą komunikację, nadmierną biurokrację, brak jednoznacznych, partnerskich relacji czy zasad funkcjonowania;
 • konflikt może pomóc w lepszym zrozumieniu spornych kwestii, dając uczestnikom sporu okazję do tego, by jasno sformułowac swoje oczekiwania i poglądy;
 • rozwiązany konflikt może być krokiem milowym w budowaniu efektywnej i satysfakcjonującej współpracy,
 • konflikty zakończone porozumieniem mogą mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie w sferze zawodowej i prywatnej.

Ważne jest także to, że konflikt rozwiązany w sposób dostarczający satysfakcji wszystkim jego stronom powoduje wzrost zaufania pomiędzy wcześniej rywalizującymi osobami lub grupami. Strony zyskują poczucie, że można otwarcie mówić o trudnościach, a to prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia i zmniejsza ryzyka powstania kolejnych sytuacji konfliktowych.

Moduł 1: Konflikt w powszechnej opinii

Osoby zaangażowane w konflikt często mają tendencję do skupiania się na jego negatywnym wymiarze, a to może przeszkadzać w konstruktywnym podejściu do rozwiąwywania konfliktów. Szkolenie rozpocznie się od „rozluźnienia” stereotypów na temat konfliktów. Przedstawienie współczesnych poglądów na konflikt oraz zapoznanie z warunkami koniecznymi do wystąpienia konfliktów pozwoli uczestnikom budować świadomość, że konflikt oznacza sytuację społeczną, w której dochodzi do zetknięcia się sprzeczności, skutkiem czego pojawiają się określone zachowania. Zrozumienie, że konflikt sam w sobie nie jest zły ani dobry, może wpłynąć na zmianę nastawienia do sytuacji konfliktowej.

Cele:

 • Pogłębienie rozumienia pojęcia sytuacji konfliktowej.
 • Poznanie róznych sposobów myślenia o konflikcie.
 • Budowanie świadomości tego, w jaki sposób nastawienie do konfliktu może wpływać na funkcjonowanie w sytuacji konfliktu.
 • Budowanie świadomości możliwych konsekwencji wynikających z konfliktu.

Zagadnienia:

 • Stwierdzenia funkcjonujące w powszechnej opinii na temat konfliktu
 • Tradycyjne i współczesne poglądy na konflikt
 • Warunki konieczne do wystąpienia konfliktu
 • Definicja kofliktu
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje wynikające z sytuacji konfliktowej

Moduł 2: Najlepiej zacząć od początku, czyli źródła konfliktu

W tej cześci szkolenia uczestnicy poznają źródła powstawania konfliktów. Trzeba pamiętać, że na jedną sytuację konfliktową może nałożyć się kilka przyczyn. Dzięki lepszej świadomości możliwych źródeł konfliktu uczestnicy nauczą się dobierać bardziej adekwatne do sytuacji działania. Wypracowując propozycje możliwych zachowań ograniczających występowanie konfliktów, a także możliwości interweniowania w sytuacji wystąpienia konfliktu uczestnicy stworzą bank pomysłów, który będa mogli wykorzystać w realnych sytuacjach konfliktowych.

Cele:

 • Poznanie źródeł konfliktów
 • Pogłębienie wiedzy na temat możliwych zachowań zmniejszających ryzyko powstania konfliktów
 • Pogłębienie wiedzy na temat możliwości interweniowania w sytuacji wystąpienia konfliktu

Zagadnienia:

 • Koło konfliktu wg Christophera Moore’a
 • Źródła konfliktów – szczegółowy opis i przykłady
 • Źródła konfliktów – działania prewencyjne i interwencyjne
 • Reguła eskalacji i mechanizmy napędzania konfliktów

Moduł 3: Style działania, czyli możliwe strategie postępowania w konflikcie

W tym module uczestnicy poznają strategie rozwiązywania konfliktów. Pogłębią wiedzę na temat zachowań charakterystycznych dla danej strategii oraz wynikających z nich konsekwencji w zakresie budowania relacji i realizacji celów. W spośób praktyczny przećwiczą podejmowanie decyzji o wyborze strategii. Wykonana autodiagnoza z wykorzystaniem indywidualnego testu pozwoli uczestnikom poznać własne preferencje dotyczące stylu rozwiązywania konfliktu. Takie przygotowanie umożliwi im bardziej świadome dokonywanie wyboru strategii z uwzględnieniem zarówno indywidualnych preferencji, jak i możliwych korzyści i ryzyka.

Cele:

 • Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
 • Poznanie strategii rozwiązywania konfliktów
 • Pogłębienie wiedzy na temat zachowań charakterystycznych dla danej strategii
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie możliwości zastosowania danej strategii, ich zalet oraz ograniczeń

Zagadnienia:

 • Style/strategie rozwiązywania konfliktów
 • Test: style rozwiązywania konfliktów
 • Korzyści i ograniczenia wynikające z poszczególnych strategii
 • Możliwe zastosowania – strategie w praktyce

Moduł 4: Metoda, czyli wychodzenie z konfliktu poprzez ukierunkowanie na poszukiwanie rozwiązań

Uczestnicy poznają procedury i techniki rozwiązywania konfliktów. Pogłębiając wiedzę na ich temat będą świadomie wybierać te, które dają większą szansę wypracowania trwałych porozumień i chronią przed eskalacją przyszłych konfliktów. Nauczą się także rozwiązywać konflikty w oparciu o „Metodę bez porażek”, według kilku kroków, które pozwalają na skuteczne i rzeczowe rozwiązanie wspólnego problemu. Dzięki tej metodzie nauczą się definiować istotę konfliktu, przedstawiać konkretne propozycje rozwiązania konfliktu oraz krytycznie oceniać propozycje rozwiązań. W efekcie zyskają większą kontrolę nad procesem rozwiązywania konfliktów i treścią zawartych porozumień.

Cele:

 • Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
 • Poznanie strategii rozwiązywania konfliktów
 • Pogłębienie wiedzy na temat zachowań charakterystycznych dla danej strategii
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie możliwości zastosowania danej strategii, ich zalet oraz ograniczeń

Zagadnienia:

 • Style/strategie rozwiązywania konfliktów
 • Test: style rozwiązywania konfliktów
 • Korzyści i ograniczenia wynikające z poszczególnych strategii
 • Możliwe zastosowania – strategie w praktyce
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5