Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko i adres e-mail, w szczególnych przypadkach numer PESEL, jest MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego usług MindLab.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi kwestiami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych przez MindLab, które znajdują się poniżej. Znajdziesz w nich informacje na temat przysługujących Ci praw, podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz kategorii odbiorców danych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MindLab sp. z o.o. w związku z newsletterem

1. Administratorem Twoich danych jest firma MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków.
2. Możesz skontaktować się z nami mailowo newsletter@mindlab.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez MindLab w celach marketingu usług MindLab.
4. Podstawą przetwarzania Twoich danych we wskazanym wyżej celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), obejmujący promocję usług MindLab.
5. Twoje dane pozyskane zostały bezpośrednio od Ciebie, przedstawiciela Twojej organizacji lub też ze źródeł publicznie dostępnych (serwisów internetowych, społecznościowych itp.).
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa: Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia do nich odpowiednich zmian;
– Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
– Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
– Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
– Prawo do wycofania zgody: udzieloną zgodę do przetwarzania danych możesz w każdej chwili wycofać;
– Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
7. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej: newsletter@mindlab.pl
– poczty tradycyjnej: ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków
8. MindLab dokłada najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać pracownikom i współpracownikom MindLab.
10. Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MindLab sp. z o.o. w związku z chęcią uczestnictwa w pokazie gry

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z chęcią uczestnictwa w pokazie gry, imienia, nazwiska, adresu e-mail, stanowiska, numeru telefonu oraz reprezentowanej firmy, jest MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do bycia uczestnikiem pokazu gry.

3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), jakim jest identyfikacja osób chcących uczestniczyć w pokazie gry. Przetwarzanie Twoich danych osobowych: numeru telefonu oraz stanowiska odbywa się na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.

4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:

 • prawo do dostępu do Twoich danych: możesz wiedzieć, jakie Twoje dane przetwarzamy;
 • prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia do nich odpowiednich zmian;
 • prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
 • prawo do wycofania zgody: udzieloną zgodę do przetwarzania danych możesz w każdej chwili wycofać;
 • prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

5. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: newsletter@mindlab.pl
  • poczty tradycyjnej: ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków

  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

  7. W celu organizacji pokazu gry Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora, podmiotom współpracującym z administratorem, np. Confidence, lub organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podwykonawców lub podmiotów współpracujących z siedzibą w państwach trzecich w rozumieniu RODO. Dane będą przekazywane do państw trzecich na podstawie mechanizmów dopuszczalnych w świetle RODO, w szczególności decyzji o adekwatności lub standardowych klauzul umownych, które zostaną udostępnione po wysłaniu wiadomości na adres newsletter@mindlab.pl

  8. MindLab dokłada najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).