Polityka prywatności i Regulamin

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko i adres e-mail, w szczególnych przypadkach numer PESEL, jest MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego usług MindLab.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi kwestiami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych przez MindLab, które znajdują się poniżej. Znajdziesz w nich informacje na temat przysługujących Ci praw, podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz kategorii odbiorców danych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MindLab sp. z o.o.

1. Administratorem Twoich danych jest firma MindLab sp. z o.o., ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków.
2. Możesz skontaktować się z nami mailowo newsletter@mindlab.pl
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez MindLab w celach marketingu usług MindLab.
4. Podstawą przetwarzania Twoich danych we wskazanym wyżej celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), obejmujący promocję usług MindLab.
5. Twoje dane pozyskane zostały bezpośrednio od Ciebie, przedstawiciela Twojej organizacji lub też ze źródeł publicznie dostępnych (serwisów internetowych, społecznościowych itp.).
6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia do nich odpowiednich zmian;
– Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
– Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
– Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych ze  szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
– Prawo do wycofania zgody: udzieloną zgodę do przetwarzania danych możesz w każdej chwili wycofać;
– Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
7. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić za pośrednictwem:
poczty elektronicznej: newsletter@mindlab.pl
poczty tradycyjnej: ul. Limanowskiego 31/15, 30-557 Kraków
8. MindLab dokłada najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Twoje dane osobowe będziemy udostępniać pracownikom i współpracownikom MindLab.
10. Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Regulamin sprzedaży usługi szkoleniowej za pośrednictwem witryny internetowej oraz bramki „imoje”

Słownik pojęć:
Witryna – strona internetowa www.mindlab.pl

Operator Witryny – Mindlab Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie na ulicy. Limanowskiego 31/15. 30-557 Kraków, NIP: 6792884488,

Użytkownik – osoba dokonująca zakupu dóbr przez bramkę płatności imoje lub witrynę

Bramka – narzędzie umożliwiające dokonywanie szybkich wpłat

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania sprzedaży usług szkoleniowych za pośrednictwem Witryny, obsługiwanej i zarządzanej przez Operatora Witryny.
2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie z zachowaniem minimum 2-dniowowego wyprzedzenia, a następnie umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu dóbr za pośrednictwem bramki imoje, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

Zakup usługi szkoleniowej
1. Zamówienia na usługę szkoleniową przyjmowane są mailowo lub telefonicznie przez Mindlab Sp. z o.o.
2. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie www.mindlab.pl/kontakt
3. Cena za usługę szkoleniową jest ustalana każdorazowo w procesie składania zamówienia. Ceny wszystkich usług szkoleniowych wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają stosowny podatek VAT. Ceny usług szkoleniowych, których zakupu można dokonać poprzez witrynę internetową, wahają się od 500 PLN do 40.000PLN(netto).
4. Po ustaleniu ceny, warunków sprzedaży oraz daty realizacji usługi firma Mindlab Sp. z  o.o. przygotowuje link do płatności online, który następnie zostaje wysłany razem fakturą proforma na adres wskazany przez Użytkownika.
5. Za pośrednictwem Witryny Użytkownik może dokonać płatności za usługę zakupioną w firmie Mindlab Sp. z o.o. za cenę podaną na proformie oraz w procesie zakupu.
6. Ceny wszystkich usług szkoleniowych wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają stosowny podatek VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego i obowiązuje do 7 kalendarzowych, chyba, że zawarto w proformie inne informacje dotyczące ważności oferty.
7. W celu dokonania zakupu usług za pośrednictwem bramki Użytkownik powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
8. Dokonywanie płatności za pośrednictwem Witryny nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Użytkownik, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego korzysta Użytkownik.
9. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem Witryny zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków
– złożenia przez Użytkownika zamówienia drogą mailową lub telefoniczną,

– uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym on-line (e-przelewem),

10. Aby dokonać zakupu usługi szkoleniowej za pośrednictwem Witryny, Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania zamówienia.
11. Klient może wybrać następujące formy płatności przy zakupie usług szkoleniowych przez witrynę: Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
12. Płatności za usługę szkoleniową obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, przy pomocy portalu internetowego www.transferuj.pl. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

Odstąpienie od umowy
Operator dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w terminie do 7 dni do wyznaczonej daty realizacji usługi. W przypadku zmiany/przesunięcia terminu umowy lub rezygnacji jednej ze Stron z Usługi w terminie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą szkolenia, Strona która odwołała/przesunęła termin zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 30% ceny netto szkolenia, za każdy przesunięty lub odwołany, potwierdzony wcześniej dzień świadczenia Usługi.

Reklamacje
Szczegółowe Informacje na temat procesu reklamacji znajdują się na stronie internetowej: https://mindlab.pl/procedura-reklamacyjna

Postanowienia końcowe
Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują usługi. Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników na stronie internetowej www.mindlab.pl