Priorytetyzacja i współpraca

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zestaw technik wspierających optymalne planowanie czasu pracy w oparniu właściwe priorytety. Wsparciem szkolenia będą nasze autorskie gry szkoleniowe Twaój Czas oaz Wyścig z czasem.

Celem warsztatu jest wypracowanie w zespole praktyk, które z jednej strony pozwolą na radzenie sobie z natłokiem zadań, a z drugiej stanowić będą podstawę do otwartej komunikacji na temat priorytetów, zysków i konsekwencji podejmowanych działań. W kierunku jak największej samodzielności i autonomii zespołu oraz jego członków.
Zrealizowane zostanie to w 3 krokach. Po pierwsze PRZED WARSZTATEM uczestnicy poproszeni zostana o przygotowanie fotografii 2 dni swojej rzeczywistej pracy. Pozwoli to na zgromadzenie materiału źródłowego do pracy nad realnymi zmianami w trakcie warsztatu.
Po drugie uczestnicy zrealizują pierwszy warsztat z grą Twój Czas gdzie przekonają się na temat swoich praktyk priorytetyzowania, wypracują kryteria ważności podejmowanych przez siebie decyzji, nauczą się świadomie wybierać zadania do dalszej realizacji oraz komunikować przyczyny tych decyzji.
W kroku trzecim przećwiczą planowanie w sytuacji natłoku zadań gdzie liczy sie nie tylko co ma być zrobione, ale również w jaki sposób (wg jakiego harmonogramu). W trakcie drugiego dnia warsztatu rozegrają grę Wyścig z czasem tak aby sammeu doswiadczyć najlepszych praktyk dziennego i tygodniowego planowania. Przećwiczą planowanie ewentualnościowe w sytuacji gdy konieczna będzie rezygnacja z części zadań i opracują sposoby wspierania się zespołowego w efektywności.

Moduł 1: Priorytety – efektywność zawodowa i osobista

W trakcie rozgrywki w grę Twój Czas uczestnicy doświadczą szeregu wyzwań związanych z efektywna pracą, oczekiwaniami przełożonego oraz wyzwań work-life balance. Uświadomią sobie jakie są kryteria ważności według których powinni priorytetyzować swoje zadania. Przypomną sobie model matrycy Eisenhowera i odniosą go do swoich zadań, tak aby określić ich ważność i pilność w kontekście wypracowanych wcześniej kryteriów. Uczestnicy poznają zasady dotyczące zarządzania własną energią i opracują sposoby jej regeneracji. Uświadomią sobie konsekwencje wielozadaniowości- efekt piły. Przeanalizują dostępne metody radzenia sobie z nim i odniosą je do zidentyfikowanych w swoim środowisku pracy rozpraszaczy oraz wrzutek.
Uczestnicy poznają dobre praktyki w obszarze efektywności np. pracę z inboxami, przydatne aplikacje. Jednocześnie w oparciu o koncepcję B.J. Fogga zaplanują wdrożenie u siebie nawyków z obszaru efektywności pracy.
Ostatnim etapem szkolenia będzie ćwiczenie rozróżniania faktów i przekonań podczas komunikacji dotyczącej realizacji i przyjmowania zadań. W formie scenek symulacyjnych uczestnicy przećwiczą komunikowanie konsekwencji podejmowanych działań.

Cele

 • Uświadomienie i zakontraktowanie kryteriów ważności w zespole
 • Przećwiczenie komunikowania własnych priorytetów
 • Doświadczenie konsekwencji przetargu pracy zawodowej i życia prywatnego
 • Wypracowanie metod priorytetyzacji uwzględniających długofalowe zarządzanie własną energią
 • Wypracowanie sposobów radzenia sobie z wrzutkami ze strony współpracowników i przełożonego
 • Identyfikacja rozpraszaczy i zakontraktowanie dziaania w ich obszarze
 • Poznanie sposobów wypracowywania nawyków w obszarze efektywności osobistej
 • Poznanie zasad i przećwiczenie komunikacji opartej o fakty i konsekwencje (cz.1)

Zagadnienia

 • Rozgrywka w grę szkoleniową Twój Czas!
 • Kryteria ważności mojego stanowiska
 • Praktyka matrycy Eisenhowera
 • Zła wielozadaniowość i sposoby jej ograniczania
 • Zarządzanie własną energią
 • Nawyki podnoszące efektywność
 • Mikronawyki nawyki – wypracowywanie własnych nawyków
 • Komunikacja oparta o fakty

GRA: Twój Czas

Które zadania wykonać? Kiedy? Dlaczego work-life balance ma znaczenie? Z grą Twój Czas pokażesz uczestnikom szkoleń, na czym polega…

Moduł 2: Planowanie i asertywna komunikacja

Warsztat rozpocznie się od rozgrywki w grę szkoleniową Wyścig z Czasem w trakcie której uczestnicy zmuszeni są do krótkoterminowego planowania w sytuacji natłoku zadań i wrzutek ze strony organizacji. W grze zaszyty jest szereg praktyk i narzędzi planowania dziennego i tygodniowego. Uczestnicy będą w stanie doświadczyć ich skuteczności, aby później odnosić je do swojej sytuacji. Szczególny nacisk zostanie położony na wielozadaniowość i koszty przerzucania się (lub jego braku) pomiędzy równolegle realizowanymi zadaniami. W formie scenek symulacyjnych uczestnicy przećwicz komunikowanie swoich ograniczeń współpracownikom i kontraktowanie si z nimi na rozwiązania możliwe do osiągnięcia.
Uczestnicy przypomną sobie metody priorytetyzacji Matrycy Eisenhowera i MoSCoW. W oparciu o własne zadania skonfrontują swoje rozumienie priorytetów dla swojego stanowiska z rozumieniem ich przez zespół. Wyjaśnią i zakontraktują ewentualne różnice w postrzeganiu priorytetów. Przećwiczą scenariusze awaryjne związane z koniecznością wyboru działań przy ograniczeniu dostępnego czasu o 30% i 50%.
W związku z koniecznością dokonywania wcześniej wskazanych wyborów przećwiczą kontraktowanie się w zespole poprzez jasne komunikowanie możliwości i doszczegóławianie proponowanych rozwiązań (parafrazy i klaryfikacje). W formie pacy zadaniowej wygenerują i zakontraktują szereg praktyk prowadzenia spotkań i komunikacji mailowej które zwiększają szanse na efektywną pracę.
Warsztat zakończy się wspólnym zaplanowaniem najbliższego tygodnia pracy. Plan ten będzie mógł być w praktyce zweryfikowany przez uczestników.

Cele

 • Wypracowanie i zakontraktowanie sposobów radzenia sobie z natłokiem zadań w zespole
 • Poznanie zasad i przećwiczenei komunikacji opartej o fakty i konsekwencje (cz.2)
 • Poznanie i zrozumienie skutków złej wielozadaniowości i sposobów radzenia sobie z nią
 • Zwiększenie świadomości głównych mechanizmów planowania krótkoterminowego oraz konsekwencji najczęstszych błędów
 • Dopracowanie wspólnego rozumienia priorytetów zadań w zespole
 • Przećwiczenie najlepszych praktyk planowania
 • Przećwiczenia komunikacji scenariuszy ewentualnościowych
 • Zakontraktowanie zasad spotkań i komunikacji mailowej

Zagadnienia

 • Rozgrywka w grę szkoleniową Wyścig z Czasem
 • Wielozadaniowość kontra znużenie
 • Planowanie dzienne i tygodniowe
 • Efekt piły oraz sposoby przeciwdziałania jego wystąpieniu
 • Priorytetyzacja MoSCoW
 • Plany ewentualnościowe i ich komunikowanie w zespole
 • Praktyka spotkań i komunikacji mailowej

GRA: Wyścig z czasem

Wiele zadań, niewiele czasu, energia, która nie zawsze dopisuje, niespodziewane wrzutki… Rozgrywka Wyścigu z Czasem pokazuje, jak…
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota….

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Odpowiedzialność

Podczas szkolenia uczestnicy zajmą się tematem własnej odpowiedzialności i współodpowiedzialności w zespole. Na początku wezmą udział w grze…

5