Zwinne zarządzanie przez cele

Podczas szkolenia uczestnicy poznają rozwinięcie tradycyjnego modelu zarządzania przez cele (MBO) w kontekście zwinnego zarządzania procesami w organizacji oparty o odchudzone KPI i nastawione na zwinne OKR (Objectives and Key Results) . Pomoże im w tym gra szkoleniowa Gorączka Złota, która w doskonały sposób ilustruje różnicę i konsekwencje zarządzania w oparciu o nadzorowanie od zarządzania poprzez delegowanie.

Prezentujemy inspiracyjny warsztat dla najwyższego kierownictwa oparty o praktyki zwinnego zarządzania przez cele. W jego trakcie przedstawimy najlepsze praktyki związane z OKR (Objectives and Key Result), nie zapominając o tym, co dobre w KPI (Key Performance Indicators). W pierwszej części warsztatu skupimy się przede wszystkim na kwestii definiowania celu oraz wyzwaniach zespołowych. Zagadnienia transparentności, mierzalności, angażowania, oparcia o wartości, przeglądów będą w centrum naszej uwagi.

W części drugiej, podczas gry Gorączka Złota, skupimy się na perspektywie indywidualnej realizowania celów. Kwestiach delegowania zadań, mikromenedżmentu, budowaniu zaangażowania oraz dawaniu i braniu odpowiedzialności. Bezpośrednie odwołania do rzeczywistych zachowań uczestniczących w niej menedżerów pozwolą im na moderowane przez trenera wyciąganie wniosków i ich późniejszy transfer na rzeczywistość zawodową. Szczególny nacisk położony zostanie na dojrzałość kompetencyjną pracownika i w związku z tym konieczność elastycznego dopasowania wsparcia menedżerskiego w tym metod sprawdzania postępów w realizacji celów.

Moduł 1

Uczestnicy przypomną sobie, na czym polega klasyczne zarządzanie przez cele i dlaczego firmy decydują się od niego odejść. Poznają najważniejsze praktyki zwinnego MBO i ich konsekwencje (mniejsza kadencja, OKR, deliverables, zespół, motywacja wewnętrzna). Poprzez pracę na studium przypadku zidentyfikują najczęstsze błędy w zwinnym zarządzaniu przez cele. Przećwiczą formułowanie angażujących, opartych o wartości celów. W formie antyscenek zidentyfikują błędy w obszarze zespołowych spotkań. Poznają procedury komunikacyjne pozwalające ich unikać, prowadząc angażujące przeglądy postępów np. Feedback Grid, Warsztaty akceleracji, Fuck up day i inne.

Cele

 • Uwspólnienie zrozumienia zwinnego MBO (cele, rezultaty, akcje, mniejsza kadencja, transparentoność, wartość dla klienta, rewizja / zmiany w krótkich cyklach – elastyczność)
 • Przekonanie, że ukierunkowanie na cele daje przewagę (vs. ukierunkowanie na zadania)
 • Poznanie dobrych praktyk w obszarach: wyznaczanie i komunikowanie celów, określanie key results i key deliverables, przeglądy, korekty kierunku, podsumowywania kwartalu

Zagadnienia

 • Zwinne MBO – podstawy / przypomnienie
 • OKR vs KPI?
 • Wyznaczanie celów kreujących wartość
 • Transparentna komunikacja celów
 • Zespołowy monitoring postępów

GRA: Gorączka Złota

Gorączka Złota to gra szkoleniowa rozwijająca kompetencje menedżerskie w zakresie delegowania zadań i odpowiedzialności. Uczestnicy gry będą wykonywać…

Moduł 2

W części drugiej skupimy się na wyzwaniach związanych z realizacją celów przez poszczególne jednostki. Menedżerowie zobaczą, jak ważne jest świadome delegowanie zadań i pewność po obu stronach o przekazaniu i podjęciu odpowiedzialności i jej obszaru. W tym celu rozegrają grę Gorączka Złota i omówią ją w kontekście oczekiwań poszczególnych ról w zespole i rezultatów. Kluczową kwestią będzie uświadomienie sobie etapu, na którym w rozwoju swoich kompetencji znajduje się pracownik. W oparciu o model Blancharda zidentyfikowane zostaną najważniejsze praktyki, którymi menedżer może wspierać takiego pracownika w realizacji przez niego celów. Szczególny nacisk położony zostanie na okresowe przeglądy jego pracy i adekwatne zastosowanie w nich monitoringu i kontroli.

Cele

 • Uświadomienie wyzwań zaangażowania w realizacj celów zespołu
 • Świadome rozróżnienie delegowania i instruowania
 • Wypracowanie zasad kontraktowania się przy ustalaniu celów i alokacji zasobów.
 • Przypomnienie wyzwań związanych z rozwojem kompetencji pracowników.

Zagadnienia

 • Rozgrywka w grę Gorączka Złota
 • Delegowanie vs. instruowanie
 • Odpowiedzialność – monitoring czy kontrola?
 • Etapy rozwoju kompetencji – konieczne wsparcie
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota….

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Odpowiedzialność

Podczas szkolenia uczestnicy zajmą się tematem własnej odpowiedzialności i współodpowiedzialności w zespole. Na początku wezmą udział w grze…

5