Rozwój kompetencji liderskich

W czasie tego kompleksowego programu rozwoju umiejętności przywódczych uczestnicy będż mogli skupić się na fundamentalnych kompetencjach lidera. W czasie czterogodzinnych warsztatów online będzie można sie skupić na pigułkach wiedzy dotyczących różnych aspektów przywództwa wspieranych doświadczeniami rozgrywek gier szkoleniowych, takich jak Czarna Inez.

Warsztat 1: Świadomość siebie i innych

Cele:

 • Zrozumienie natury percepcji oraz tego, jak ważna jest ona w relacjach z innymi.
 • Poznanie charakterystyki czterech energii kolorystycznych Insights Discovery, powiązań między nimi oraz ich mocnych i słabych stron.
 • Zidentyfikowanie własnych preferencji psychologicznych oraz zrozumienie, jak wpływają one na nasze zachowania.

Zagadnienia:

 • Indywidualny profil uczestnika Insights Discovery
 • Psychologia percepcji
 • Cztery energie kolorystyczne ID
 • Typologia C.G. Junga
 • Koło ośmiu typów Insights Discovery
 • Mocne strony i obszary wyzwań

Przed szkoleniem uczestnicy wykonają indywidualnie badanie Insights Discovery, które pozwoli określić ich własny profil. Podczas warsztatu, pracując na profilach uczestników, trener przedstawi, czym są energie kolorystyczne i w jaki sposób możemy ich doświadczać w działaniu. Wykorzystując koncepcję trzech wymiarów poznawczych C.G. Junga, serię praktycznych ćwiczeń i miniwykładów trener sprawi, że uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć zarówno własny sposób działania, jak i innych ludzi. Uczestnicy dowiedzą się w szczególności, jak radzić sobie z największym wyzwaniem – jak wchodzić w interakcje z ludźmi przejawiającymi odmienną od naszej strategię w codziennym życiu.

Warsztat 2: Skuteczna komunikacja lidera

Cele:

 • Rozwój umiejętności komunikacji (z zespołem, ze współpracownikami i klientami) do efektywnej współpracy, osiągania celów i budowania relacji.
 • Uświadomienie, jakie elementy procesu komunikacji mają wpływ na jej efektywność i jak lider może to wykorzystać.
 • Rozwój umiejętności stosowania wybranych narzędzi i modeli komunikacyjnych w praktyce i codziennych sytuacjach.

Zagadnienia:

 • Komunikowanie a komunikowanie się
 • Błędy i przyczyny nieporozumień
 • Komunikowanie i odczytywanie intencji
 • Stosowanie pytań i aktywne słuchanie
 • Klaryfikacje, parafrazy, podsumowania
 • Konstruowanie komunikatu opartego o model „pełnej komunikacji”
 • Dostosowanie komunikatu do potrzeb, języka i wiedzy odbiorcy
 • Precyzja, spójność, efektywność
 • Projektowanie komunikacji liderskiej w oparciu o ideę call to action

Podczas warsztatu uczestnicy zidentyfikują pułapki i bariery utrudniające komunikację oraz poznają praktyki pozwalające komunikować się efektywnie. Poznają i przećwiczą na sobie konkretne narzędzia, skuteczne modele i sprawdzone tricki. Intensywny trening oparty na aktywnych i angażujących formach pozwoli im rozwinąć kompetencje komunikacyjne przydatne w pracy i poza nią.

Warsztat 3: Budowanie autorytetu i jego znaczenie

Cele:

 • Poznanie i zrozumienie 3-obszarowego modelu autorytetu.
 • Rozwój umiejętności budowania autorytetu poprzez konkretne zachowania lidera przejawiane w środowisku pracy.
 • Przećwiczenie przypisywania zachowań do jednego z 3 obszarów autorytetu: zasad, kompetencji lub wartości.
 • Uświadomienie różnorodności wartości przedstawicieli różnych pokoleń (X,Y,Z).

Zagadnienia:

 • 3-poziomowy model autorytetu
 • Prywatna psychologia szefa
 • Kreowanie autorytetu własnego poprzez zachowania
 • Różnice pokoleniowe (X, Y, Z)

Szkolenie rozpocznie się od zwiększenia świadomości uczestników na temat znaczenia autorytetu lidera w praktyce. Wykorzystując różnorodne narzędzia szkoleniowe, będziemy pracować nad stworzeniem puli zachowań, które budują autorytet przełożonego. Następnie trener przedstawi uczestnikom model autorytetu MindLab i poszczególne zachowania zostaną przypisane do obszaru autorytetu zasad, kompetencji lub wartości. Model ten zostanie wzbogacony o róznice miedzypokoleniowe i ich konsekwencje dla współpracy w zespołach. Szczególnie podkreślone zostaną kwestie związane z różnicą wartości i stylów komunikacji które mogą powodować konflikty.

Warsztat 4: Autorytet lidera w działaniu

Cele:

 • Uświadomienie konsekwencji (dla pracowników i menadżerów) niewywiązywania się ze wzajemnych zobowiązań i łamania zasad współpracy.
 • Poznanie i przećwiczenie modelu exposé menedżerskiego.

 • Poznanie modelu pętli nawyku i roli pochwał w kształtowaniu pożądanych zachowań u pracowników.

Zagadnienia:

 • Exposé zasad – formułowanie zasad językiem jednoznacznych zachowań
 • Pętla nawyku
 • Model pochwały 3K: Konkret, Konsekwencja, Kontrakt

Ten moduł przeniesie refleksje i doświadczenia na bezpośrednią pracę z pracownikami. Uczestnicy zapiszą i zweryfikują zasady, które ich zdaniem obowiązują w ich zespołach. Będziemy pracować nad sformułowaniem ich językiem zachowań, a także skutecznym zakomunikowaniem ich poprzez exposé. Podczas scenek symulacyjnych uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć trudnosci rozmowy o zasadach. Szczególny nacisk położony będzie na sytuację  rozmów z zespołem, w którym dany menedżer ma już zbudowaną pozytywną i negatywną historię współpracy.

Narzędziem, które ułatwi menedżerom wdrażanie tych zasad w życie, będzie też metoda 3K oraz znajomość „pętli nawyku”.

Warsztat 5: Skuteczne delegowanie zadań

Cele:

 • Zrozumienie różnicy między instruowaniem a delegowaniem oraz rzwój umiejętności zlecania zadań pracownikom.
 • Uświadomienie znaczenia jasnego komunikowania celów i oczekiwań.
 • Wypracowanie najlepszych praktyk zlecania zadań, przekazywania odpowiedzialności, monitoringu i komunikacji.
 • Poznanie sposobów monitorowania i kontrolowania postępów w zadaniu.

Zagadnienia:

 • Delegowanie i instruowanie
 • Komunikowanie celów i wymagań
 • Przekazywanie odpowiedzialności za realizację celów
 • Zasady zlecania zadań – precyzja, poziom trudności, mierzalność, zapisywanie
 • Trening praktyczny delegowania
 • Obszary wsparcia konieczne na etapie zlecania i monitoringu zadań
 • Monitorowanie realizacji – cel monitoringu, częstotliwość i forma

Podczas warsztatu uczestnicy wypracują najlepsze praktyki w obszarze stawiania celów pracownikom, ich monitorowania, wspierania i rozliczania oraz odniosą je do swoich własnych doświadczeń. Poznają konkretne narzędzia i sposoby budowania zaangażowania przy zlecaniu pracy. Następnie poznają różnice między monitoringiem i kontrolą oraz dowiedzą się, kiedy stosować poszczególne podejścia. Przećwiczą prowadzenie rozmów monitorujących wykonanie zadania na przypadkach z własnej rzeczywistości.

Warsztat 6: Motywowanie, angażowanie i rozwój

Cele:

 • Stworzenie mapy poziomów motywacji członków własnego zespołu.
 • Wygenerowanie listy motywatorów dostępnych i możliwych do zastosowania.

 • Uświadomienie związku pomiędzy częstością a siłą stosowania motywatorów, oraz konsekwencji ich dewaluacji.

 • Analiza siły oddziaływania czynników finansowych i pozafinansowych.

Zagadnienia:

 • Katalog dostępnych motywatorów
 • Menedżerskie obszary wpływu: prestiż, wyzwanie, rozwój
 • Motywacja 3.0 – Drive: Autonomia, Mistrzostwo, Poczucie wyższego celu
 • Różnice między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną
 • Motywacja pozafinansowa – autodiagnoza ważności czynników motyw.
 • Wzór na siłę motywatora

 • Zasady dewaluacji motywatorów
 • Budowane lojalności i zaangażowania

Uczestnicy dokonają mapowania swojego zespołu pod kątem motywacji jego członków. W efekcie powstanie „macierz inwestycji lidera” w ich zaangażowanie. Następnie wytypują motywatory, jakimi mogą się posługiwać, określą ich siłę oraz możliwe zastosowania. Dowiedzą się, w jaki sposób budować motywację wewnętrzną w oparciu o Cel, Autonomię i Mistrzostwo, i pozna różnicę między procesami budowy i utrzymywania motywacji wewnętrznej i wewnętrznej.

Warsztat 7: Konstruktywna informacja zwrotna

Cele:

 • Uświadomienie znaczenie feedbacku w budowaniu relacji zawodowych.
 • Rozróżnianie faktów i opinii.
 • Omówienie najczęstszych błędów, które mogą pojawić się podczas udzielania informacji zwrotnej pracownikom.
 • Zapoznanie ze skutecznymi modelami udzielania informacji zwrotnej.
 • Trening stosowania modelu 3K i FUKO w sytuacjach z życia uczestników.

Zagadnienia:

 • Fakty i opinie
 • Rola feedbacku we współpracy w oparciu o wspólny cel
 • Feedback sytuacyjny i rozwojowy
 • Model FUKO i 3K
 • Techniczne aspekty udzielania feedbacku – gdzie, kiedy, w jaki sposób
 • Bariery udzielania i przyjmowania feedbacku
 • Trudne sytuacje związane z feedbackiem

Uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie i odegranie symulacji, w których zaprezentują „najgorszy feedback świata”. To doświadczenie pozwoli im zrozumieć konsekwencje stosowania „złego feedbacku”. W ramach pracy warsztatowej i dyskusji stworzona zostanie lista dobrych praktyk feedbacku. Następnie uczestnicy nauczą sie rozróżniać fakty od opinii, tak aby w swoich wypowiedziach bazować na tych pierwszych. Zapoznają się ze sprawdzonymi modelami udzielania informacji zwrotnej, a podczas scenek w praktyce przećwiczą zdobytą wiedzę, przeprowadzając rozmowy z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

Warsztat 8: Trening asertywności liderskiej

Cele:

 • Podniesienie świadomości, czym jest asertywność i jak ją stosować.

 • Rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się z klientami i współpracownikami, by budować partnerskie relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

 • Poznanie i przećwiczenie podstawowych modeli asertywnej komunikacji.

Zagadnienia:

 • ABC asertywności
 • Relacja ja – ty jako relacja partnerska
 • Egzekwowanie własnych praw i szanowanie praw innych
 • Asertywna autoprezentacja – otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb
 • Asertywna odmowa
 • Granice w relacji
 • Reagowanie na trudne sytuacje, manipulację, agresywną krytykę i atak

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym tak naprawdę jest asertywność oraz rozprawią się z obiegowymi opiniami na jej temat. Uświadomią sobie znaczenie stanowienia oraz obrony własnych granic z jednoczesnym dbaniem o interes drugiej strony i poszukiwania rozwiązań win–win. Nauczą się asertywnie odmawiać, okazując szacunek i zrozumienie dla potrzeb własnych oraz innych ludzi. Nauczą się, jak być skutecznym, a jednocześnie budować zdrowe relacje z innymi, nie stosować zachowań agresywnych i manipulacyjnych oraz unikać pułapki poczucia winy czy wyrzutów sumienia.

Warsztat 9: Trudne rozmowy z pracownikami

Cele:

 • Uświadomienie przyczyn trudności prowadzenia rozmów z pracownikami i sposów radzenia sobie z nimi.

 • Poznanie struktur i narzędzi pomocnych podczas prowadzenia rozmów na trudne tematy albo w trudnych sytuacjach.

 • Trening praktyczny komunikowania niepopularnych decyzji, podejmowania rozmów na „trudne tematy” i konstruktywnego reagowania w wymagających sytuacjach podczas rozmów.

Zagadnienia:

 • Przyczyny wyzwań podczas prowadzenia „trudnych rozmów”
 • Perspektywa przełożonego i pracownika
 • Budowanie przewidywalności lidera i zapobieganie złym wyobrażeniom
 • Przygotowanie i pomocne struktury
 • Komunikowanie niepopularnych decyzji
 • Rozmowy o standardach pracy
 • Rozmowy o słabych wynikach
 • Rozmowy mobilizujące i dyscyplinujące
 • Rozmowy rozwojowe i oceniające

Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w obszarze przygotowywania się do wymagających rozmów z pracownikami, podejmowania „trudnych tematów” oraz prowadzenia rozmów wg sprawdzonych i pomocnych struktur. Poznają także dobre praktyki radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami podczas takich rozmów. W czasie prowadzenia symulacji zmierzą się z sytuacjami, które były dla nich trudne w przeszłości albo których się obawiają. Pozwoli im to lepiej przygotować się do prowadzenia rozmów i podniesie własną pewność siebie.

Warsztat 10: Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Cele:

 • Zrozumienie źródeł i dynamiki konfliktów w organizacjach.
 • Uświadomienie kosztów konfliktów, ale też korzysći, jakie daje konflikt rozwiązywany w sposób konstruktywny.
 • Poznanie i przećwiczenie strategii i taktyk radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Trening praktyczny prowadzenia rozmów rozwiązujących konflikt i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Zagadnienia:

 • Rozgrywka w grę online Czarna Inez
 • Rodzaje konfliktów i fazy ich przebiegu
 • Dynamika konfliktu, czynniki eskalujące i sposoby deeskalacji
 • Źródła konfliktu – koło Moora
 • Różnice między stanowiskami a interesami
 • Rozmowa rozwiązująca konflikt
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Warsztat rozpocznie rozgrywka w grę szkoleniową Czarna Inez. Uczestnicy skonfrontują się z sytuacją potencjalnego konfliktu interesów i zobaczą następstwa podejmowanych przez siebie działań. Poznają różnice między stanowiskami i interesami oraz dowiedzą się, w jaki sposób rozpoznanie interesów wpływa na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Poznają potencjalne źródła konfliktu i koncepcję Koła Konfliktu Moore’a. Poznają model rozmowy rozwiązującej konflikt oraz zasady i wyrażenia, które pomagają ją przeprowadzić. Poprzez ćwiczenia i symulacje rozwiną swoje umiejętności prowadzenia takich rozmów i podejmowania „trudnych tematów”.

GRA: Przepis na Autorytet

Jak zbudować autorytet menedżera w swoim zespole? Od czego zacząć? Czy w ogóle warto skupiać się na budowaniu autorytetu, gdy nasz zespół jest przytłoczony obowiązkami?

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5