Zwinne zarządzanie

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami zwinnego zarządzania i prowadzenia projektów i przećwiczą przydatne techniki. W trakcie autorskiej gry Gorączka Złota będzie można doświadczyć, czym różni sie zarządzanie zwinne od tradycyjnego i zastanowić się, jakie techniki i rozwiązania warto zastosować w swojej pracy.

Warsztat wykorzystuje różnorodne formy i narzędzia rozwojowe: od gier szkoleniowych, takich jak Gorączka Złota czy Featureban, przez ćwiczenia oparte o proste studia przypadków, aż po pogłębioną dyskusję nad aktualnie realizowanymi przez uczestników projektami w ich rzeczywistości biznesowej. W ramach warsztatu zaproponujemy podejście zwinne integrujące głównie praktyki Agille (w tym Kanban), ale i dobre praktyki zarządzania kaskadowego.

Dzień 1

MODUŁ 1 – 3 GODZINY

Cele

 • Usystematyzowanie wiedzy z obszaru zarządzania projekatmi, podejścia kaskadowego i zwinnego.
 • Promowanie metod i narzędzi zwinnego zarządzania w praktyce menedżerskiej.
 • Rozwój umiejetności wyznaczania celów i kluczowych rezultatów działań.

Zagadnienia

 • Gra szkoleniowa Gorączka Złota
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Podejście kaskadowe vs. zwinne
 • Zwinne techniki w pracy menedżera
 • Metody wyznaczania celów
 • Najlepsze praktyki metody OKR

Podczas pierwszej części szkolenia uczestnicy wezmą udział w grze szkoleniowej Gorączka Złota. Uświadomią sobie pułapki związane z dyrektywnym podejściem do realizacji prac oraz korzyści wynikające z delegowania celów i odpowiedzialności w warunkach dużej zmienności zewnętrznej.

Następnie uczestnicy uświadomią sobie korzyści oraz ograniczenia dwóch podejść do prowadzenia projektów: kaskadowego oraz zwinnego. Poznają katalog wybranych metod i narzędzi zwinnego zarządzania, które mogą stosować w swojej praktyce menedżerskiej, a w kolejnych częściach szkolenia przejdą praktyczny trening ich stosowania w swoich zespołach oraz podczas realizacji projektów międzywydziałowych.

MODUŁ 2 – 5 GODZIN

Cele

 • Promowanie postawy zwinnego podejścia do wymagań oraz zakresu prac.
 • Rozwój umiejętności określania wymagań oraz zarządzania zakresem prac.
 • Trening praktyczny stosowania metody MoSCoW.
 • Promowanie postawy bieżącego monitorowania aktualności założeń dla prac.

Zagadnienia

 • Zbieranie i przewidywanie wymagań
 • Priorytetyzowanie i zarządzanie wymaganiami
 • Zarządzanie zakresem prac
 • Metoda priorytetyzacji MoSCoW
 • Monitoring postępu prac i aktualności założeń projektowych

Drugi moduł szkolenia skupiony będzie wokół pracy z wymaganiami i zakresem projektu. Uczestnicy poznają praktyczne sposoby zbierania wymagań i przewidywania możliwych zmian jeszcze przed uruchomieniem projektu. Zobaczą, jak wygląda koszt zmian zakresu w czasie oraz tzw. „krzywa bólu”. Poznają i przećwiczą praktyki tworzenia backlogu projektu, a następnie poznają i przećwiczą stosowanie metody priorytetyzacji MoSCoW.

Na koniec podeją temat sposobów monitoringu postępu prac oraz zarządzania zakresem projektu – zmierzą się z wyzwaniem dokonywania trudnych decyzji, w szczególności cięcia zakresu. Zrozumieją korzyści z bieżącego monitorowania aktualności założeń projektowych i kluczowych rezultatów.

Dzień 2

MODUŁ 3 – 3 GODZINY

Cele

 • Usystematyzowanie wiedzy nt. założeń i najlepszych praktyk metody Kanban.
 • Rozwój umiejętności praktycznego stosowania Kanban w pracy projektowej.
 • Poznanie metryk stosowanych w metodzie Kanban.
 • Wypracowanie rozwiązań pozwalajcych stosowanie Kanban we własnej pracy.

Zagadnienia

 • Założenia metody Kanban
 • 5 złodziei czasu wg. D. DeGrandis
 • Wizualizacja procesu
 • Optymalizacja procesu

W trakcie tego modułu uczestnicy wezmą udział w symulacji pracy projektowej, opartej o grę Featureban, z wykorzystaniem dobrych praktyk stosowanych w metodzie Kanban.

Kanban jest techniką, którą można wdrożyć w praktyce w dowolnym momencie projektu. Metoda ta pozwala zwizualizować obecnie obowiązujący proces i w rezultacie szybko wykryć problemy, takie jak np. „wąskie gardła” na którymś z etapów pracy. Oferuje szereg narzędzi do usprawniania i optymalizowania procesu, jak i gotowe szablony metryk, dzię ki którym w czytelny sposób widać problemy i zagrożenia natychmiast po ich wystąpieniu.

Uczestnicy poznają 5 złodziei czasu, odniosą ich do własnej praktyki i wypracują metody przeciwdziałania im, które będą mogli wdrożyć we własnej praktyce biznesowej.

MODUŁ 4 – 5 GODZIN

Cele

 • Wyposażenie uczestników w „miękkie” narzędzia do pracy z członkami zespołu projektowego.
 • Wzrost świadomości szans i zagrożeń wynikających z występowania zmian w trakcie zarządzania projektem.
 • Wypracowanie pomysłów i poznanie najlepszych praktyk dot. zarządzania zmianą, ryzykiem oraz sytuacją kryzyso-
  wą w czasie realizacji projektu.

Zagadnienia

 • Komunikacja w zespole i z otoczeniem
 • Spotkania typu kick-off i retrospektywa
 • Trójkąt MRP oraz Feedback Grid
 • Zmiana w projekcie i zarządzanie nią
 • Zarządzanie zdarzeniami nadzwyczajnymi (projekt w kryzysie)

Kolejny moduł pozwoli uczestnikom poznać narzędzia i praktyki budowania efektywnej komunikacji, zarówno w zespole projektowym, jak i z otoczeniem, oraz narzędzia budowania zaangażowania, bo nawet najlepsze plany na nic się zdadzą, gdy w zespole projektowym i jego otoczeniu brakuje motywacji i chęci do współpracy.

Ostatnia część szkolenia poświęcona będzie symulacji zdarzeń, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektów. Uczestnicy zmierzą się z nieprzewidzianym zdarzeniem, które spowoduje, że projekt znajdzie się w kryzysie. Projekt dotkną również: zdarzenie, które jest pewną szansą, sugestię ważnego interesariusza oraz zdarzenie, które może okazać się szkodliwe. Uczestnicy, dyskretnie wspierani przez trenera, przećwiczą skuteczne algorytmy działania w takich sytuacjach.

GRA: Gorączka Złota

Jak skutecznie wydawać polecenia? Zaproś uczestników szkolenia do gry Gorączka Złota, która pozwoli im rozwinąć tę kluczową dla każdego menedżera kompetencję.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Budowanie autorytetu

Podczas szkolenia uczestnicy poznają nasz autorski model budowania autorytetu w codziennej pracy z zespołem. Pomoże im w tym gra szkoleniowa…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,…

5